Menu

高级研究副总裁办公室

 

来自研究部高级副总裁的信息

 

从专注于开发新疗法和治疗方法的探索到 教师和学生主导的研究推动突破性创新的健康和 纽约州立大学下州分校的医学、研究项目涵盖了广泛的兴趣范围 the basic sciences; to translational research; to clinical trials; to population research and health equity; to health information technology; to evidence-based research for 护理、医疗保健和教育. 我们的调查人员正在发现 正在改变生物医学和医疗保健的世界吗.

大卫•Christini Ph.D., 研究部高级副总裁

个人信息页面

 

 

我们的团队

我们的团队

                                                                                          第一排,从左到右:                                                                                            
                                                             Dr. 大卫•Christini 研究部高级副总裁                                                                 
                                                           Dr. 马库斯·兰伯特,副总裁 研究策略 & 操作                                                                   
                  Dr. 阿伊莎·乔希,研究项目发展部主任                              
                                                                                                                                                                   
下一行,从左到右:
Ms. 莎朗·L. 希利,执行. RF董事/业务副经理
Mr. 马库斯(加布)罗德里格斯,执行董事. 研发部主任
Ms. 缇莎·拉特南,项目协调员